ටීනාගේ උපන්දිනය සමරපු හැටි (PHOTOS)
For Sri Lankan's Overseas
Latest_News
calendar
DEC
23

ටීනාගේ උපන්දිනය සමරපු හැටි (PHOTOS)

ටීනාගේ උපන්දිනය සමරපු හැටි  (PHOTOS)

සුරූපී රංගන ශිල්පිනි නැතහොත් සාරාගී නිරුපණ ශිල්පීනි ටීනා ෂනෙල්ගේ උපන්දිනය පසුඟියදා යෙදී තිබුණා...

 

ඇය තම හිතවතුන් සමඟ මෙලෙස එදින ගත කර තිබුණා ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

views

367 Views

Comments

arrow-up