සුරූපී රංගන ශිල්පිනී සංගීතා වීරරත්න උපන්දිනය සමරපු හැටි (PHOTOS)
For Sri Lankan's Overseas
Latest_News
calendar
DEC
16

සුරූපී රංගන ශිල්පිනී සංගීතා වීරරත්න උපන්දිනය සමරපු හැටි (PHOTOS)

සුරූපී රංගන ශිල්පිනී සංගීතා වීරරත්න උපන්දිනය සමරපු හැටි (PHOTOS)

රිදීතිරයේ සූරුපිනිය ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පීනි , සංගීතා වීරරත්නගේ උපන් දිනය පසුඟියදා යෙදි තිබුණා.....

 

ඇය තම ආදරණිය හිතවතුන් සමඟ එදින මෙලෙස රසවත් කරන් තිබුණා......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

views

403 Views

Comments

arrow-up