නදිනිගේ උපන්දින සාදය
For Sri Lankan's Overseas
Latest_News
calendar
DEC
19

නදිනිගේ උපන්දින සාදය

නදිනිගේ උපන්දින සාදය

නදීනි ප්‍රේමදාස කියන්නේ අපි හැමෝම දන්නා ප්‍රසිද්ධ ගායිකාවක්...

 

ඒ වගේම දැන් ඇය නිවේදිකාවක්...

 

ඇයගේ උපන් දිනය අද දින (19) යෙදි තියෙනවා...

 

ඒ වගේම ඇයගේ පුංචි දියණියගේ උපන්දිනය ඊයේ(18) යෙදි තිබුණා..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

views

410 Views

Comments

arrow-up