ආශාවරිගේ ආදරණිය පවුල...
For Sri Lankan's Overseas
Latest_News
calendar
DEC
10

ආශාවරිගේ ආදරණිය පවුල...

ආශාවරිගේ ආදරණිය පවුල...

ඕෂධි හිමාෂා කියන්නේ කාලයක් සමාජ මාධ්‍යයේ කතා මවපු චරිතයක්...

 

අද වන විට ඇය බිරිදක්... දියණියකගේ ආදරණිය මවක්....

 

ඇයගේ ආදරණිය සැමියා එක්ක ගත්ත ඡායාරූප පෙළක් පසුඟියදා ඇගේ මුහුණු පොතට මෙලෙස එකතු කරලා තිබුණා...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

views

168 Views

Comments

arrow-up