නත්තලට සූදානම් වන රොෂාන් රණවන සහ පුංචි පවුල (PHOTOS)
Latest_News
calendar
DEC
22

නත්තලට සූදානම් වන රොෂාන් රණවන සහ පුංචි පවුල (PHOTOS)

නත්තලට සූදානම් වන රොෂාන් රණවන සහ පුංචි පවුල (PHOTOS)

අපේ රීදීතිරය ආලෝකමත් කරපු කඩවසම් අහිංසක තරුණයා...

 

සුවහසක් තරුණියන්ගේ හිතේ හිටපු සිහින කුමරා රොෂාන් රණවන නත්තලට ⁣එයාගේ ආදරණිය බිරිදයි පුංචි පැටියයි එක්ක හරි හරියට සූදානම් වෙන බවයි ඔහුගේ මුහුණු පොතේ පෙන්නේ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

views

303 Views

Comments

subscribe
arrow-up