ජෝ බයිඩ්න් කොරෝනා එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව ලබා ගනියි
Latest_News
calendar
DEC
22

ජෝ බයිඩ්න් කොරෝනා එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව ලබා ගනියි

ජෝ බයිඩ්න් කොරෝනා එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව ලබා ගනියි

අමෙරිකාවේ තේරී පත් වූ ජනාධිපති ජෝ බයිඩ්න් ෆයිසර් කොරෝනා එන්නතේ සිය පළමු මාත්‍රාව ලබාගෙන තිබෙනවා.

 

ඒ, එම එන්නත ආරක්ෂිත යැයි අමෙරිකානුවන්ට පෙන්වීමේ අරමුණින්.

 

 

 

 

 

views

197 Views

Comments

subscribe
arrow-up