පුංචි දියණියගේ උපන්දිනය සමරන ආදරණීය පියා ධනංජය සිරිවර්ධන (PHOTOS)
For Sri Lankan's Overseas
Latest_News
calendar
JAN
02

පුංචි දියණියගේ උපන්දිනය සමරන ආදරණීය පියා ධනංජය සිරිවර්ධන (PHOTOS)

පුංචි දියණියගේ උපන්දිනය සමරන ආදරණීය පියා ධනංජය සිරිවර්ධන (PHOTOS)

පුංචි තිරයේ කතා මවපු ආදරණිය පෙම්වතා ධනංජය සිරිවර්ධන දැන් පුංචි දියණියකගේ පියෙකි...

 

ඔහු තම පුංචි සුරංගනාවී මෞර්යා සිරිවර්ධනගේ හය වැනි මස (half year birthday) මෙලෙස සමරා ඡායාරූප අන්තර්ජාලයේ පළ ⁣කර තිබුණා....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

views

581 Views

Comments

arrow-up