මහජන බැංකුව හා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය (IDB) මගින් ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායන්ට ශක්තියක්....
For Sri Lankan's Overseas
Latest_News
calendar
JUL
10

මහජන බැංකුව හා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය (IDB) මගින් ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායන්ට ශක්තියක්....

මහජන බැංකුව හා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය (IDB) මගින් ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායන්ට ශක්තියක්....

2020 ජූලි 9 වන දින ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායන් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කිරීම සඳහා මහජන බැංකුව කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය සමඟ ගිවිසුමකට එලැඹින.ඒ කොළඔ මහජන බැංකු මාණ්ඩලික පුහුණු විද්‍යාලයේ පසුගියදා සංවිධානය කරන ලද උත්සවයකදීය.

 

මෙම අවස්ථාවට කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන, කර්මාන්ත හා සැපයුම්දාම කළමනාකරණ අමාත්‍ය ගරු විමල් වීරවන්ශ මහතා සහාභාගි වු අතර M.A. Ranjith – Secretary, Ministry of Industries and Supply Chain Management, N.G. Panditharathna - Additional Secretary, Ministry of Industries and Supply  Chain Management, Upasena Dissanayake - Chairman of IDB, P.L.U. Rathnamalala - Director General of IDB, K.M.S.G. Bandara - Director Regional Development of IDB, together with Sujeewa Rajapakse - Chairman, Ranjith Kodituwakku - Chief Executive Officer / General Manager and Krishani Narangoda - Deputy General Manager (Enterprise Banking) ඇතුලු බැංකු නිළධාරින් විය.

 

ගිවිසුම මත පදනම්ව, මහජන බැංකුව සහ IDB විසින් තම ව්‍යාපාරවල තිරසාර බව සහතික කිරීම සඳහා MSMEs 5,000 ක් පමණ තාක්ෂණික හා කළමනාකරණ සහාය ඇතිව නිසි මූල්‍ය පහසුකම් සමඟ සවිබල ගැන්වීමට තීරණය කර ඇත. අපනයන, ආනයන ආදේශන, දේශීය වටිනාකම් එකතු කිරීම සහ රැකියා උත්පාදනය සඳහා වැඩි අවස්ථාවක් ඇති කර්මාන්ත සංවර්ධනය කිරීම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණ වේ.

 

මහජන බැංකුව විසින් පිරිනමනු ලබන අභිමතකරණය කළ ණය පහසුකම් මඟින් මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා මුදල් යෙදවේ. කළමනාකරණ, තාක්‍ෂණිකව සහ IDB විසින් වෙළඳපල ප්‍රවේශය තුළින් හඳුනාගෙන ඇති සහ ශක්තිමත් කරන ලද MSMEs මූල්‍ය ආධාර සඳහා බැංකුව වෙත යොමු කෙරේ. ව්‍යාපෘතියේ අවශ්‍යතාවය සහ මූල්‍ය ශක්‍යතාව සහ හැකියා පදනම මත අදාළ ණය මුදල තීරණය වේ. අදාළ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ණය නිෂ්පාදනවල දක්වා ඇති කොන්දේසි වලට යටත්ව ණය සලකා බැලිම වේ.ණය පිළිබඳ පසු විපරම් කිරීම සහ සමාලෝචනය කිරීම සහ ව්‍යාපාරවල පරිමාණයන් IDB සමඟ සහයෝගයෙන් මහජන බැංකුව විසින් සිදු කරනු ලැබේ.

 

මෙය බැංකු ක්‍ෂේත්‍රයේ ⁣⁣ෙඵතිහාසික ව්‍යාපාරයක් වන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවසායකත්වය වර්ධනය කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලීම සඳහා රජයේ ආයතන දෙකක් එකට එක්වීමකි.

 

දැන් ගනුදෙනුකරුවන්ට IDB සමඟ ලියාපදිංචි වී පුළුල් පුහුණුවක් ලබා ගත හැකි අතර බැංකු කළමනාකරු හමුවීමට පෙර ප්‍රායෝගික ව්‍යාපාර සැලැස්මක් සකස් කළ හැකිය. එවිට ගනුදෙනුකරුගේ අවශ්‍යතාවය තක්සේරු කිරීමට සහ අවශ්‍ය පරිදි සකස් කළ හා වඩාත් සුදුසු ණය පැකේජයක් ලබා දීමට බැංකු කළමනාකරුට පහසු වනු ඇත.

 

බොහෝ විභව ගනුදෙනුකරුවන් රට පුරා සිටින ඔවුන්ගේ ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථාන හරහා ලබා ගැනීමටත් ඔවුන්ගේ පළපුරුදු කාර්ය මණ්ඩලය සමඟ ඔවුන්ව සංවර්ධනය කිරීමටත් IDB සතු ශක්තිය ඇත. යෝජනා ඇගයීමට සහ එහි විශාලතම ශාඛා ජාලය හරහා පාරිභෝගික සබඳතා වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා විශේෂිත කලාපීය ණය ඒකක සහිත විශාලතම ප්‍රවේශය මහජන බැංකුව සතුය.

 

 

 

views

954 Views

Comments

arrow-up