අරජුන ගම්පහින් ඉල්ලා අස්වෙයි
Latest_News
calendar
OCT
06

අරජුන ගම්පහින් ඉල්ලා අස්වෙයි

අරජුන ගම්පහින් ඉල්ලා අස්වෙයි

අරජුන රණතුංග ගම්පහ දිස්ත්‍රික් නායකත්වයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබෙනවා.

 

රුවන් විජයවර්ධන මහතා පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායකත්වයට පත්වීම ඊට හේතුවයි.

 

පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායකයා දිස්ත්‍රික්කයේ තම නායකත්වයට පහලින් සිටීම සුදුසු නොවන බවයි අරජුන රණතුංග මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පැවසුවේ.

 

views

231 Views

Comments

subscribe
arrow-up