මහ බැංකුවෙන් ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවට හා වාණිජ බැංකුවලට නියෝගයක්
For Sri Lankan's Overseas
Latest_News
calendar
DEC
15

මහ බැංකුවෙන් ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවට හා වාණිජ බැංකුවලට නියෝගයක්

මහ බැංකුවෙන් ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවට හා වාණිජ බැංකුවලට නියෝගයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවලට සහ ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවට විදේශ මූල්‍යකරණයක් හැර ස්වෛරී බැඳුම්කර මිල දී නොගන්නා ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නියෝග කර තිබෙනවා

 

විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළ මත පීඩනය අඩු කිරීම සඳහා මහ බැංකුව මෙම පියවර ගෙන තිබෙනවා.

 

ඉදිරි මාස 06 ක කාලයක් මෙම නියෝගය බලපැවැත්වෙන බවද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වැඩිදුරටත් නිවේදනය කර සිටිනවා

 

 

 

 

views

617 Views

Comments

arrow-up