විජයදාස රාජපක්ෂ වෙත නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත පිළිගන්වයි
විදේශගත ඔබට
Latest_News
calendar
JUL
04

විජයදාස රාජපක්ෂ වෙත නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත පිළිගන්වයි

විජයදාස රාජපක්ෂ වෙත නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත පිළිගන්වයි

අධිකරණ අමාත්‍යාංශය සඳහන් කලේ අධිකරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ වෙත ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා විසින් සම්පාදනය කරන ලද නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත,  පිළිගන්වා ඇති බවයි.

views

7 Views

Comments

arrow-up