විදේශගත ඔබට
Latest_News

සතියේ කාලගුණ අනාවැකිය

2022 අගෝස්තු මස 20 වන සෙනසුරාදා - අද කාලගුණය?
COLOMBO
moderate rain
rain
28.03°c
KANDY
light rain
rain
28.9°c
GALLE
light rain
rain
28.14°c
AMPARA
light rain
rain
34.57°c
ANURADHAPURA
broken clouds
clouds
32.47°c
BADULLA
light rain
rain
29.9°c
BATTICALOA
light rain
rain
30.82°c
GAMPAHA
light rain
rain
29.98°c
HAMBANTOTA
overcast clouds
clouds
30.83°c
JAFNA
light rain
rain
28.47°c
KALUTHARA
moderate rain
rain
28.25°c
KEGALLE
light rain
rain
30.15°c
KILINOCHCHI
broken clouds
clouds
32.99°c
KURUNAGALA
light rain
rain
30.96°c
MANNAR
overcast clouds
clouds
28.03°c
MATALE
light rain
rain
29.99°c
MATARA
light rain
rain
29.72°c
MONARAGALA
light rain
rain
33.86°c
MULLATIVE
light rain
rain
32.81°c
NUWARA ELIYA
light rain
rain
20.64°c
POLONNARUWA
overcast clouds
clouds
35.55°c
PUTTALAM
light rain
rain
28.43°c
RATNAPURA
light rain
rain
28.84°c
TRINCOMALEE
light rain
rain
32.06°c
VAVNIYA
overcast clouds
clouds
33.83°c
arrow-up