නෙට්බෝල් ගැන දැනුවත් වෙමු
For Sri Lankan's Overseas
Latest_News
calendar
DEC
16

නෙට්බෝල් ගැන දැනුවත් වෙමු

නෙට්බෝල් ගැන දැනුවත් වෙමු

නෙට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ඉතිහාසය අනුව ආරම්භක අවධියේ දී මෙය බාලිකාවන් අතර බෙහෙවින් ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාවකි. වර්තමානයේ දී බාලකයන්ද මෙම ක්‍රීඩාවට සහභාගී වන අතර බාලක බාලිකාවන් එක් කණ්ඩායමක් සේ ක්‍රීඩා කරන මිශ්‍ර තරගද පැවැත්වේ. නෙට්බෝල් ක්‍රීඩාව ආරම්භ වන්නේ මැද යැවුමෙනි. මැද යැවුමේ සිට විඳීම දක්වා ප්‍රතිවාදී පිලේ රකින ක්‍රීඩිකාවන් උපක්‍රමශීලීව මඟහැර තම කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන් අතර පන්දුව හුවමාරු කර විඳීමක් මගින් ලකුණක් ලබා ගත යුතුයි. මෙසේ පන්දුව රැගෙන යාම ආක්‍රමණය ලෙස හඳුන්වයි. පන්දුව විදුම් කණුව වෙත ගෙනයාමේදී පන්දුව ලබා ගැනීම වැළැක්වීමට ප්‍රතිවාදී පිළේ රකින ක්‍රීඩිකාවන් උත්සාහ දරති. මේ නිසා ආක්‍රමණ දක්ෂතා පුහුණුවීම සඳහා ක්‍රියාකාරකම් නිර්මාණය විය යුත්තේ රකින්නා මගහරිමින් පන්දුව ගෙනයාම සඳහාය.

තම ලේ ක්‍රීඩිකාවන් අතර පන්දුව හුවමාරු කර විඳීමක් සිදුකිරීමෙන් ලකුණක් හිමිවේ. ප්‍රතිවාදී පිළට එසේ ලකුණක් ලැබීමේ අවස්ථාව සීමාකිරීම සහ පමා කිරීම රැකීමේ අරමුණයි. ක්‍රීඩිකාව රැකීම, පන්දුව රැකීම සහ ස්ථානය රැකීම යන ක්‍රම අවස්ථාව අනුව රැකීම සඳහා සිදුකළ හැකියි. ආක්‍රමණය කරන ක්‍රීඩිකාවට පන්දුව ලබා ගැනීමට ඉඩ නොදීම ක්‍රීඩිකාව රැකීම ලෙස හඳුන්වයි. මේ ක්‍රම හතරකට සිදු කළ හැකියි. එනම් ආක්‍රමණ ක්‍රීඩිකාවට ඉදිරියෙන් සිටීම, ආක්‍රමණ ක්‍රීඩිකාවට පසුපසින් සිටීම, ආක්‍රමණ ක්‍රීඩිකාවට පැත්තෙන් සිටීම සහ ආක්‍රමණ ක්‍රීඩිකාවට මුහුණ ලා සිටීමයි.

 

 

 


පන්දුව රැකීමේදී පන්දුව ලබාගත් ක්‍රීඩිකාවගේ පතිතවූ පාදය හඳුනාගෙන එම පාදයේ සිට අඩි තුනක් ඈතින් පන්දුවට මුහුණ ලා සිටිමින් පන්දුව විසි කිරීම වැලැක්විය යුතුයි. පන්දුව විසි කරන දිශාව අනුව රකින ක්‍රීඩිකාව දෑත් දිගුකර බාධා කිරීම සිදුකළ යුතුයි. ආක්‍රමණ ක්‍රීඩිකාව පන්දුව යවන විට උඩපැන අතින් නිදහස් කළ පන්දුව ලබාගැනීමට රකින ක්‍රීඩිකාවට හැකි වේ. ආක්‍රමණ ක්‍රීඩිකාව තම පිලේ ක්‍රීඩිකාවකට පන්දුව යවා නිදහස් ස්ථානයක් කරා ගමන් කරවීම සිදුකරයි. එම ගමන් කිරීම වැළැක්වීම ස්ථානය රැකීම යනුවෙන් හඳුන්වයි. නෙට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ජය පරාජය තීරණය වන්නේ ලබා ගන්නා ලකුණු මතයි. මෙම ලකුණු හිමි වන්නේ නිවැරදි විඳීමක් සඳහාය. විරුද්ධ පිලේ ක්‍රීඩිකාවක් අතින් සිදුවන වැරදි සඳහා දඬුවම් යැවුමක් ලබාදේ. ගෝල කවය තුළ සිටින විරුද්ධ පිලේ ක්‍රීඩිකාවක් අතින් සිදුවන වැරදි සඳහා දඬුවම් යැවුමක් හෝ විදීමක් ලබාදේ.

මෙවැනි කරුණු පිළිබඳව ඔබ ලබන දැනුවත්භාවය දක්ෂ මෙන්ම ආචාරශීලී netball ක්‍රීඩිකාවක් වීමට මඟ පාදනු ඇත. ක්‍රීඩකයෙක් හෝ ක්‍රීඩිකාවක් සර්ව සම්පූර්ණ වන්නේ හැකියාව මෙන්ම ආචාරශීලී බව ද පවත්වා ගැනීමට හැකි වූ විටයි. ආචාරශීලී ක්‍රීඩිකාවක් වීමට හැකියාවක් පවතී නම් දිගු කාලයක් වඩාත් ආකර්ශනීය මෙන්ම දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවක් වශයෙන් ක්රීඩා ක්ෂේත්රයේ රැඳී සිටීමට හැකියාවක් ලැබෙනු ඇත.

 

 

by Sachini Sooriyaarachchi

Photo Source: Internet

 

views

20385 Views

Comments

arrow-up