ඩීසල් ලබාදෙන බව පවසා මුදල් වංචා කළ දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට
විදේශගත ඔබට
Latest_News
calendar
JUL
04

ඩීසල් ලබාදෙන බව පවසා මුදල් වංචා කළ දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට

ඩීසල් ලබාදෙන බව පවසා මුදල් වංචා කළ දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට

ඩීසල් ලබාදෙන බව පවසා මුදල් වංචා කළ දෙදෙනෙක් මැදවච්චියේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

 

අදාළ සැකකරුවන් රුපියල් 127,500ක මුදලක් ඉන්ධන ලබාදෙන බව පවසා වංචා කර ඇති අතර අත්අඩංගුවට ගන්නා අවස්ථාවේදී ඔවුන් සතුව තිබී රුපියල් 34,360ක මුදලක් සොයා ගෙන තිබෙනවා.

 

අදාළ සැකකරුවන් පුනැව ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන්.

views

16 Views

Comments

arrow-up