අලුත් සාමාජිකයා සමඟ සමරන නෙහාරාගේ පලමු උපන්දිනය (PHOTOS)
For Sri Lankan's Overseas
Latest_News
calendar
DEC
22

අලුත් සාමාජිකයා සමඟ සමරන නෙහාරාගේ පලමු උපන්දිනය (PHOTOS)

අලුත් සාමාජිකයා සමඟ සමරන නෙහාරාගේ පලමු උපන්දිනය (PHOTOS)

පුංචි තීරයේ දඟකාරිය නෙහාරා පීරිස් එයාගේ උපන් දිනය ඊයේ යෙදි තිබුණා.....

 

ඇය දැන් ආදරණිය බිරිදක් , මවක්..... ඇය තම ආදරණියන් සමඟ ඊයේ මෙලෙස රසවත් කරන් තිබුණා......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

views

341 Views

Comments

arrow-up